Ако имате въпрос по статията, може да се свържете с нас на: info@taxmonkey.bg / +359 887 345 666

info@taxmonkey.bg / +359 887 345 666

Правила за определяне на ДДС при сделки от посредник

От /Публикувано: 29/03/2021/Категории: Данъци, ЗДДС/

В този материал в блога на Tax Monkey обясняваме спецификите при начисляване на ДДС при сделки от посредник. Такива са сделките, при които едно лице продава стоки или услуги за сметка на друго лице. Основните въпроси, които възникват при подобни сделки, са свързани с доставките, които се извършват по ЗДДС и задължението за издаване на фактури.

Кои сделки са извършени при условия на посредничество?

Съгласно практиката на НАП, а и съгласно действащото законодателство, посредникът осъществява връзка между търговец и клиент за сключването на определени сделки. Посредникът има сключен договор с търговеца, който представлява, за да продава негови стоки или услуги (например, комисионен договор). Встрани от правната страна, има и икономически аспект на отношенията. Посредникът не инвестира свои средства, за да се извърши основната сделка. Така, например, ако дистрибутор закупува стоки от търговец и ги продава в България, не е налице посредничество. Такова ще има, ако дистрибуторът получава стоктие от търговеца, без да ги плаща, а след това прехвърля получената цена на търговеца, удържайки комисионна.

Видове посредничество

За нуждите на определяне на правилата за начисляване на ДДС при сделки с посредник, трябва да разделим сделките на две основни категории:

  1. Сделки, в които посредникът действа от чуждо име;
  2. Сделки, в които посредникът действа от свое име.

В единия случай получателят на доставката знае, че работи с посредник на друг търговец. Във втория случай това не е така. Класически пример за сделка от чуждо име са брокерските услуги. Сделки от свое име, но за чужда сметка пък извършват често дистрибуторите на стоки. Те продават стоки или услуги по силата на комисионен договор с търговеца, но информация за това представителство изобщо не достига до крайния потребител.

По отношение на двата вида посредничество има различни правила за определяне на ДДС и затова ще ги разгледаме отделно.

ДДС при сделки от посредник, който действа от чуждо име

Тук става въпрос за класическо посредничество. Клиентът, който е и краен получател на услугата, знае, че преговаря с представител на търговеца. От гледна точка на ЗДДС възникват две доставки:

  1. Доставка на стоката или услугата (основна сделка);
  2. Посредническа услуга, за която се дължи комисионна.

Доставчик по основната услуга е търговецът-доверител, а получател е крайният клиент. При посредническата услуга страните са посредник (довереник), който доставя услугата и търговец (доверител), който получава услугата. Данъчната основа при посредническата услуга е единствено комисионната на посредника, а при основната доставка – цената, платена от крайния получател.

Данъчната ставка, мястото на доставка и моментът на данъчното събитие при двете сделки се определят по правилата на ЗДДС. При основната сделка фактурата трябва да се издаде директно от търговеца – доверител.

Документална обоснованост на сделките от чуждо име

За да приеме НАП, че е налице сделка от чуждо име и за чужда сметка, е необходимо това обстоятелство да бъде документално обосновано. Ето как да направите това:

  • Сключване на писмен договор с крайния потребител, от който да е видно, че потребителят сключва договор с представител на търговец;
  • Фактурата за доставката да бъде издадена директно от търговеца – доверител.

Ако не може недвусмислено да се установи, че става въпрос за сделка от чуждо име и за чужда сметка, ще се счита, че са налице доставки по следващия параграф от материала.

ДДС при сделки от посредник, който действа от свое име

Такива са обикновено сделките, сключени от комисионери. Тук за крайния получател на доставката остава скрито обстоятелството, че страната, с която сключва договор, е посредник на трето лице.

При тези услуги се счита, че отново са налице две доставки, които обаче се различават от тези по предходния параграф най-вече по данъчната им основа. Тук се счита, че посредникът продава свои собствени стоки или сам доставя договорената услуга. Сделките са, както следва:

  1. Основна сделка, страни по която са посредникът и крайният получател на доставката;
  2. Сделка между посредника и търговеца по която посредникът получава комисионна.

При основната сделка се прилагат стандартните правила на ЗДДС. Фактура се издава от посредника. Втората сделка може да се характеризира като отчетна. При нея посредникът предава на търговеца резултата от сделката при удържане на комисионна. Особеното тук е, че датата на данъчното събитие по втората сделка е не по-късно от тази по първата.

Тази ситуация не касае изобщо случаите на дистрибуция, когато дистрибуторът купува от търговец стоки, след което ги препродава. Тогава не е налице представителство, а действие от свое име и за своя сметка.

ДДС при сделки от посредник

Каква е основната разлика между двата вида посредничество?

Когато говорим за ДДС при сделки от посредник, в зависимост от това дали той действа от свое или от чуждо име, основните разлики са в следните насоки:

  • Издател на фактурата по основната сделка е посредникът-довереник при сделки от свое име, респективно търговецът-доверител при сделки от чуждо име.
  • При сделки от свое име данъчната основа на втората сделка (между търговец и представител) е единствено комисионната, докато при сделки от чуждо име данъчната основа при отчетната сделка е цялата сума, намалена с комисионната.

ДДС при сделки от посредник на купувача

Когато говорим за посредничество в търговския оборот, обикновено се сещаме за ситуацията, в която продавачът действа чрез представител. Напълно възможна обаче и обратната хипотеза, в която посредничеството е от страната на купувача.

Тук, от гледна точка на прилагането на ЗДДС, няма нищо различно спрямо разгледаните по-горе хипотези. При действие на посредника от свое име, продавачът ще издаде фактура на него, докато при действие от чуждо име фактурата ще е на името на представлявания клиент.

Ресурси

Повече информация по въпросите, свързани с прилагането на ЗДДС, включително за ДДС при сделки от посредник, можете да откриете в указания и наръчниците на НАП на тази страница. При необходимост от съдействие относно прилагането на ЗДДС във Вашата дейност, можете винаги да се свържете с екипа на Tax Monkey.

Чл. 127. (Изм. – ДВ, бр. 97 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) (1) Когато данъчно задължено лице (комисионер/довереник) при доставка на стоки или услуги действа от свое име и за чужда сметка, се приема, че лицето е получило и предоставило стоките или услугите.

(2) В случаите по ал. 1 са налице две доставки:

1. доставка между комисионера/довереника и третото лице, за която датата на възникване на данъчното събитие и данъчната основа на доставката се определят по общите правила на този закон;

2. доставка на стоката или услугата, предмет на доставката по т. 1, между комитента/доверителя и комисионера/довереника, за която датата на възникване на данъчното събитие и данъчната основа на доставката се определят, както следва:

а) когато комисионерът/довереникът действа за сметка на комитента/доверителя във връзка с продажба, датата на възникване на данъчното събитие за тази доставка се определя по общите правила на закона, но не може да бъде по-късна от датата на възникване на данъчното събитие по т. 1, данъчната основа на доставката е данъчната основа на доставката по т. 1, намалена с възнаграждението на комисионера/довереника;

б) когато комисионерът/довереникът действа за сметка на комитента/доверителя във връзка с покупка, датата на възникване на данъчното събитие се определя по общите правила на закона, но не може да бъде по-ранна от датата на възникване на данъчното събитие по т. 1, а данъчната основа на доставката е равна на данъчната основа на доставката по т. 1, увеличена с възнаграждението на комисионера/довереника.

Ако статията Ви е била полезна, споделете:

За автора:

Никола Пенчев се фокусира върху консултантската дейност на Tax Monkey. От него можете да очаквате да прочетете материали на всякаква тематика.

Свържете се с нас

Благодарим за съобщението. Стараем се да отговаряме в рамките на един работен ден.
There was an error trying to send your message. Please try again later.

Още полезни статии