Ако имате въпрос по статията, може да се свържете с нас на: info@taxmonkey.bg / +359 887 345 666

info@taxmonkey.bg / +359 887 345 666

Как се попълва данъчна декларация за облекчение за деца (2023 г.)

От /Публикувано: 07/02/2023/Категории: Данъци/

Как се попълва данъчна декларация за облекчение за деца? Това е един от въпросите, на които най-често отговаряме по телефона. Нямаме против и такива разговори, но много по-лесно е просто да го разпишем. Това е и смисълът на настоящата статия – как стъпка по стъпка да попълним данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ, за да ползваме облекчение за деца. Подобен материал писахме и за декларацията през 2022 г. като този е с поне една степен по-подробен.

Предпоставки за ползване на данъчно облекчение за деца

За да ползвате данъчно облекчение за деца през 2023 г., е необходимо да са налице следните предпоставки:

 1. Да имате облагаеми доходи, данъкът върху които да бъде намален с данъчното облекчение.
 2. Да сте родител, настойник или поепечител на дете, което не е навършило 18 години до 01.01.2022 г.
 3. Да нямате непогасени публични задължения към момента на подаване на декларацията.
 4. Другият родител вече да не е използвал облекчението в пълен размер.

Ще обърнем внимание на тези предпоставки преди да обясним как се подава данъчната декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ.

Наличие на облагаеми доходи

Данъчното облекчение се нарича “данъчно”, защото е именно намаляване на данъците. Това, което всъщност се намалява, е данъчната основа. Данъчната основа в случая с годишната данъчна декларация е доход, който подлежи на облагане. Това може да бъде доход, който се облага веднъж годишно (например от продажба на финансови активи), на тримесечие (например от наем) или ежемесечно (от трудов договор).

Данъчното облекчение за едно дете е в размер на 6000 лв., които се приспадат от данъчната основа. Това означава, че ефективно облекчението е по-малко и най-често е 600 лв. (10% от сумата). Това е така, защото данъчната ставка за повечето доходи в България, за които се ползва това облекчение, е 10%. Най-често това са доходи от трудов договор. При тях данъкът се удържа ежемесечно (авансово) от работодателя. Ако едно лице получава заплата след осигуровки в размер на 2000 лв., то за годината има облагаем доход от 24000 лв. Авансово удържаният данък е 2400 лв. С подаване на данъчната декларация основата (облагаемият доход) се намалява с 6000 лв. и в случая става 18000 лв. Това означава, че дължимият данък за годината е 1800 лв., а реално са удържани 2400 лв. Лицето има право да получи обратно 600 лв. Така се прилага данъчното облекчение за деца.

Наличие на деца

Разбира се, за да ползвате данъчно облекчение за деца, трябва да имате деца. Те трябва да са граждани на България или на друга държава-членка в ЕС и да не са настанени в дом за лица, лишени от родителска грижа.

Най-важното тук е, че данъчното облекчение може да се ползва включително за:

 1. Деца родени през календарната година, за която се ползва облекчението (2022)
 2. Деца, навършили пълнолетие през същата година

Липса на непогасени публични задължения

Публичните задължения са такива за данъци, осигуровки и глоби. За да ползвате данъчно облекчение, е необходимо да погасите задълженията си преди подаване на данъчната декларация. Интерфейсът на данъчната декларация ще Ви предупреди за наличие на такива задължения, ако имате такива към момента на подаване на декларацията. Можете да проверите какво дължите на държавата и от портала за електронни услуги на НАП/ Ето как изглежда съответната услуга:

Другият родител да не е използвал облекчението

Данъчното облекчение за деца може да се ползва само от единия родител, освен ако той не го е ползвал частично. Тогава другият родител може да ползва остатъка.

Попълване на данъчна декларация с облекчение за деца

Данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ можете да попълните електронно с ПИК или електронен подпис от портала на НАП. Услугата изглежда по следния начин:

Декларацията се състои най-общо от части, приложения и справки. За да попълните информация за данъчно облекчение за деца, е необходимо на първо място да попълните данните за декларатора. Тук всички Ваши данни ще излязат служебно попълнени. Вие трябва само да сложите отбелязване за местно лице в т. 6:

Попълване на част III

В част III от декларация отбелязвате какви приложения ще попълните в самата декларация. Това са минимално следните:

 1. Съответното приложение за доходите Ви, например Приложение 1 за доходи от трудов договор.
 2. Приложение 10 за ползване на данъчни облекчения.
 3. Образец 2005 – Декларация по чл. 22в, ал. 8 от ЗДДФЛ за ползване на данъчно облекчение за деца.

Ето как изглежда една така попълнена част III от годишната данъчна декларация“

Попълване на приложение за доходи

Тук не можем да дадем пример с попълнено приложение за доходи, защото вариантите са много. Ако доходът е такъв от трудов договор, данните за него ще излязат служебни в Приложение 1 от данъчната декларация. Това обаче ще се случи едва след първата седмица на месец март, 2023 г. Тогава данните, подадени от работодателите, ще бъдат налични в електронния формуляр за годишна данъчна декларация. Преди това, разбира се, тези данни могат да бъдат попълнени и ръчно на база на служебна бележка от работодателя. Това важи и за всички други доходи, които подлежат на деклариране.

Важно е, че единствено доходите, върху които платецът удържа авансов данък, ще излязат служебно в декларацията. Това е така, защото те се декларират пред НАП именно от платеца – работодател, възложител или друго лице. Всички останали облагаеми доходи следва да се декларират от получателя, т.е. от лицето, което попълва декларацията.

Попълване на Приложение 10

Приложение 10 е тази част от декларацията, в която се посочва каква сума искаме да бъде приспадната от данъчната основа. В това приложение попълваме две неща:

 1. Част VI от приложението
 2. Част IX от приложението

Ето как изглежда част VI за едно дете:

Част IX е малко по-особена. В нея посочваме кои облагаеми доходи искаме да бъдат намалени с облекчението, което ползваме. В общия случай сумата се попълва в лявата колона 4 и тази част изглежда по следния начин:

Попълване на образец 2005

Тази част е лесна. Попълват се данните за детето/децата и за другия родител. Ако не попълните нещо както трябва, самият интерфейс на портала на НАП ще Ви посочи грешката, която следва да поправите. Ако детето е български гражданин, не следва да прилагате документи като акт за раждане, лична карта или нещо други. НАП разполага с информация за роднинската връзка служебно.

Попълване на Част IV от декларацията

За да приключите с декларацията, е необходимо да попълните и част IV. Тук най-важното е, че, ако в следствие на използване на облекчение за деца държавата следва да Ви възстанови надплатен данък през годината, можете да направите избор:

 1. Подлежащият на възстановяване данък да бъде прихванат от бъдещи задължения;
 2. Да получите сумата по своя банкова сметка.

Ако искате да получите сумата по банкова сметка, трябва активно да заявите този избор в ред 12.1 на част IV като попълните съответните данни. Ето как изглежда тази част от декларацията:

Заключение

Накрая, разбира се, трябва да подадете самата декларация. Декларацията може да бъде коригирана неограничен брой пъти до 30.04.2023 г. Дори и да сте пуснали декларацията и да има допусната грешка, можете да нанесете корекции до тази крайна дата.

По необходимост тази статия засяга само най-базовите елементи от попълването на данъчна декларация с ползване на облекчение за деца. В един такъв материал не можем да обърнем внимание на особенсотите, свързани с деклариране на различни доходи, нито на тези, които се отнасят до комбинирането на различни данъчни облекчение. Ако имате нужда от помощ при попълване на данъчната си декларация, екипът ни предлага това като услуга. Можете да се свържете с нас на info@taxmonkey.bg или на 0887345666.

Ако статията Ви е била полезна, споделете:

За автора:

Веселка Великова е автор на публикации за блога на Tax Monkey, интересува се от данъчно, търговско право, граждански и административен процес

Свържете се с нас