Ако имате въпрос по статията, може да се свържете с нас на: info@taxmonkey.bg / +359 887 345 666

info@taxmonkey.bg / +359 887 345 666

Пропусната ДДС регистрация при оборот от 50 000 лв. преди 01.01.2023

От /Публикувано: 07/08/2023/Категории: Uncategorized/

Този материал е посветен на една интересна последица от увеличения облагаем оборот за задължителна ДДС регистрация, което влезе в сила на 01.01.2023 г. По-специално обръщаме внимание на наказателния процес при пропусната ДДС регистрация, условията, за която са настъпили преди тази промяна. Ето и едно кратко съдържание:

Какъв е казусът с увеличения облагаем оборот?

На задължителна регистрация по ЗДДС подлежат лицата (търговците), които достигнат определен облагаем оборот за период, по-малък или равен на 12 месеца. До 01.01.2023 г. този оборот беше 50 000,00 лв. С изменение на ЗДДС, което влезе в сила от 01.01.2023 г., оборотът беше увеличен на 100 000,00 лв. Това формално означава, че, ако едно лице е достигнало облагаем оборот от 50 000,00 лв. към 31.12.2023 г., то е следвали да се регистрира по ЗДДС. Причината е, че към съответния момент условията за тази регистрация са били налице. От това следват две нарушения:

  • Нарушение за пропусната ДДС регистрация по чл. 178 от ЗДДС
  • Нарушение за неначислен ДДС по чл. 180 от ЗДДС

Пропусната ДДС регистрация

Ако лицето не се регистрира, то допуска нарушение, което се наказва по чл. 178 от ЗДДС. Това нарушение се установява в Акт за установяване на административно нарушение. Наказанието пък се налага с наказателно постановление, което следва влязъл в сила АУАН.

Неначислен данък ДДС

Друга последица от достигането на оборота и налагащата се задължителна регистрация е, че лицето трябва да започне да начислява ДДС. Това, че не е начислен данък, е отделно нарушение по чл. 180, ал. 2 от ЗДДС.

Как промяната на облагаемия оборот се отразява на нарушенията?

В наказателното право има залегнал един основополагащ принцип. Той гласи, че за всяко нарушение се прилага санкционна норма, която е била в сила към момента на извършването на нарушението. Ако обаче до налагане на наказанието влезе в сила по-благоприятен закон спрямо нарушителя, следва да се прилага той. Този принцип е установен и в Закона за административните нарушения и наказания – чл. 3, ал. 1 и ал. 2 от ЗАНН.

Налице ли е по-благоприятен закон?

По-благоприятен закон спрями нарушителя може да се отнася за процесуалната или за материалната законова уредба. Процесуалната уредба в случая е тази, която урежда санкцията при извършване на нарушение. Тя не е променена. Променени са обаче материалните предпоставки за извършване на нарушение. Това, което е било нарушение до 01.01.2023 г. (достигане на облагаем оборот между 50 000 и 100 000 лв.), считано от тази дата вече не е такова. Следователно не следва да се налагат глоби по висящи и бъдещи наказателни производства за достигнат такъв оборот преди 01.01.2023 г. Важно е да се уточни, че ако лицето е надминало и оборот от 100 000,00 лв., то законът не е по-благоприятен за него и същото подлежи на санкция.

Може ли НАП да събере неначисления ДДС от лицето?

Важно е да се има предвид, че разпоредбите на чл. 102 от ЗДДС, които уреждат установяването на неначисления ДДС, не са санкционните. По отношение на тях не се прилагат правилата за по-благоприятния закон.

Това означава, че приложение намира разпоредбата на чл. 102, ал. 4 от ЗДДС. Тук обаче има друго усложение. То е свързано с факта, че, ако лицето е минало оборот от 50 000,00 лв., но не е достигнало такъв от 100 000,00 лв., то следва да се приеме, че основанието за регистрация е отпаднало ан 01.01.2023 г. Периодът, за който се дължи данък, съгласно ЗДДС е “от датата, на която е надвишен оборотът, до датата, …. на която са отпаднали основанията за регистрация”.

Налица са следните хипотези:

  1. Ако лицето е надхвърлило оборот от 100 000,00 лв., начислява се ДДС върху всички облагаеми доставки;
  2. Ако лицето не е надхвърлило оборот от 100 000,00 лв., но е надхвърлило такъв от 50 000,00 лв., се начислява ДДС върху доставките от момента на надхвърлянето на оборота до 01.01.2023 г.

Заключение

Промяната в задължителния оборот за регистрация по ЗДДС е положителна промяна в законодателството ни. Оборот от 50 000 лв. отдавна не отговаря на променените икономически условия. Безспорно увеличаването му беше необходимо. Това, уви, създаде известно объркване относно ситуациите, в които е надминат оборот от 50 000 лв., но не е достигнат този от 100 000 лв. Безспорно за нас глоби не следва да се налагат, но данък може да бъде събран, за което изложихме аргументите си по-горе. Дали НАП биха се занимавали с ревизии за тези гранични хипотези ни е трудно да кажем, но към момента не сме се сблъсквали с подобна практика.

Други материали от блога на Tax Monkey

Ако тази статия Ви е харесала, може би ще Ви се сторят интересни и следните сходни материали от блога на Tax Monkey:

Ако статията Ви е била полезна, споделете:

За автора:

Никола Пенчев се фокусира върху консултантската дейност на Tax Monkey. От него можете да очаквате да прочетете материали на всякаква тематика.

Свържете се с нас