Ако имате въпрос по статията, може да се свържете с нас на: info@taxmonkey.bg / +359 887 345 666

info@taxmonkey.bg / +359 887 345 666

Данък при източника за авторски и лицензионни възнаграждения

От /Публикувано: 15/06/2022/Категории: Данъци, ДОПК, ЗКПО/

Темата на днешния блогпост е свързана с удържането на данък при източника за авторски и лицензионни възнаграждения. Спираме се единствено на отношенията с международен характер, т.е. плащане или получаване на възнаграждение от местно лице по договор с чуждестранно такова. Обръщаме внимание на следното:

Авторски и лицензионни възнаграждения

Определение за авторски и лицензионни възнаграждения е дадено в ЗКПО. То е твърде сложно, затова тук ще се постараем да го опростим. В тази категория попадат следните плащания:

 • За използване на обекти на авторското прави (картинки, снимки, аудио и видео);
 • Лицензи за патенти, марки, дизайн и ноу-хау;
 • Лиценз за софтуер, но само, ако възнаграждението е лицензионно (за ползване), а не се купува просто копие от програма.

Няма значение дали плащанията са еднократни или периодични. Важното е какво се получава насреща.

Удържане на данък при източника за авторски и лицензионни възнаграждения, платени от български фирми

Съгласно чл. 195, ал. 1 във връзка с чл. 12, ал. 5, т. 3 от ЗКПО когато българска фирма плаща на чуждестранно лице лицензионно възнаграждение, следва да бъде удържан данък при източника. Това е така, защото авторските и лицензионните възнаграждения са такива на чуждестранно лице с източник от България. Данъкът се удържа от платеца на дохода, т.е. от местното лице. Ето един прост пример за удържане на данък при източника за авторски и лицензионни възнаграждения:

 1. Българска фирма ползва уеб-базиран софтуер на чуждестранна такава и заплаща месечна лицензионна такса в размер на 1000 лв.
 2. От тази сума българската фирма удържа 10%, т.е. 100 лв., които се внася като данък в НАП.
 3. Останалите 90% се изплащат на получателя на дохода.

Прилагане на СИДДО за данък при източника

Данъкът при източника безспорно е едно усложнение в данъчното облагане. Едно лице получава доход, който се облага в чужбина, а освен това в общия случая данък трябва да се плати и в държавата, на която е местно лице. За да не се стига до двойно данъчно облагане на един доход, страните приемат следните подходи:

 1. Мерки на национално ниво за признаване на данъчен кредит (повече за това по-долу);
 2. Сключване на международни спогодби за избягване на двойното данъчно облагане.

В тази секция от материала ще обърнем внимание на това как се прилага една спогодба по отношение на данъчника при източника за авторски и лицензионни възнаграждения. Ще вземем за пример спогодбата, която е сключена между България и САЩ. Съгласно чл. 12 от СИДДО между България и САЩ: “авторски и лицензионни възнаграждения (получени от лице в САЩ) … могат да се облагат с данък и в (България съгласно българското законодателство), (но) така наложеният данък няма да надвишава 5 процента от брутния размер на авторските и лицензионните възнаграждения.”

Съгласно спогодбата авторски и лицензионни възнаграждения, които се плащат на американски компании от български фирми, се облагат с данък при източника в размер на 5% вместо стандартния за България, който е 10%.

В българския ДОПК има предвидена процедура, която трябва да бъде спазена при прилагане на СИДДО. Чл. 142 от ДОПК предвижда следното:

 • Ако доходите на чуждестранното лице от България за календарната година са по-малко от 500 000 лв., не се прилага формална процедура по ДОПК и обстоятелствата по спогодбата се декларират от получателя на дохода пред платеца.
 • Когато доходите надхвърлят 500 000 лв., се изпраща писмено искане до НАП за ползване на правата по СИДДО.

Удържан данък при източника за авторски и лицензионни плащания от чужбина

Когато местно лице получава лицензионно или авторско възнаграждение от чужда компания, е възможно да бъде удържан данък в чужбина по аналогична схема. По примера със спогодбата по-горе, ако българска фирма получава плащане от САЩ за лиценз на софтуер, американската компания следва да удържи данък при източника (withholding tax) в размер на 5%.

Тук трябва да обърнем внимание на два важни аспекта:

 • Процедурата за ползване на облекченията в спогодбата в чуждата държава;
 • Приспадане на платения данък в България.

Съобразяване на процедурата на чуждата държава

Както в българския ДОПК има определена процедура за спазване на спогодбите, така и в чуждите държави има конкретни правила, които трябва да се съобразят. Това обикновено ще бъде задължение на платеца на дохода, тъй като той е лицето, което трябва да удържи данъка съгласно своето законодателство. Понякога обаче има усложнения. Така например в САЩ данъкът при източника генерално е много по-висок от 5%, но за местни лица на България той е ограничен до тази ставка. За да ползват правата си по спогодбата българските лица трябва да представят на платеца на дохода определен формуляр – W8-BEN или W8-BENe. Важно е спогодбата със съответната страна да се проучи предварително и да се иска от платеца нейното прилагане.

Признаване и приспадане на платения данък в България

Все пак, получавайки плащането, българската фирма формира доход, който пък увеличава данъчната печалба, която се облага с корпоративен данък. Затова в спогодбите, а и в ЗКПО, се предвижда, че удържания данък при източника за авторски и лицензионни възнаграждения в чужбина, се приспада от дължимия данък в България. Това е така нареченият метод на данъчен кредит. Докато удържаният данък в чужбина е по-малък или равен на 10% от съответния доход, той ще бъде признат в пълен размер за данъчни цели в България. 

Други материали от блог на Tax Monkey

Ако тази статия Ви е харесала, имаме и други материали, които са посветени на международното данъчно облагане. Ето някои от тях, които са по-тясно свързани с настоящата тема:

Ако статията Ви е била полезна, споделете:

За автора:

Веселка Великова е автор на публикации за блога на Tax Monkey, интересува се от данъчно, търговско право, граждански и административен процес

Свържете се с нас