Ако имате въпрос по статията, може да се свържете с нас на: info@taxmonkey.bg / +359 887 345 666

info@taxmonkey.bg / +359 887 345 666

Осигуровки и данъци за артисти

От /Публикувано: 25/06/2021/Категории: Данъци, Счетоводство/

В блога на Tax Monkey вече сме писали материал на тема данъчно облагане на авторски и лицензионни възнаграждения. Тази статия, макар да е тясно свързана с въпросите на предходната, е с малко по-различна насоченост. Тук ще разгледаме различните варианти за организиране на осигуровки и данъци за артисти. Ето и едно кратко съдържание:

Възможности за организиране на осигуровки и данъци за артисти

На първо място, е важно да уточним, че тази статия разглежда дейността на артисти, които се занимавам с изкуство като препитание. Говорим, също така, за такива артисти, които продават или лицензират за ползване свои произведение. Различен е режимът на облагане за артистите, които създават изкуство по договор с клиент. Те получава възнаграждение за труда си, а не за резултатите от него. Повече по темата можете да научите тук.

Кога една дейност е стопанска?

Стопанска дейност, казано просто, е такава дейност, която се извършва по занятие. Тя не е инцидентна дейност. Има разлика дали човек се занимава с рисуване в свободното си време и продава за символична стойност 2-3 картини на година и професионален художник със свое ателие, който се препитава от тази си дейност. Извършването на стопанска дейност изисква регистрация и именно различните форми за това ще разгледаме по-долу. Ето ги изброени:

 • Упражняване на свободна професия (регистрация като самоосигуряващи се лице);
 • Регистрация като едноличен търговец;
 • Регистрация на собствена фирма (ЕООД).

Осигуровки и данъци за артисти – самоосигуряващи се лица

Самоосигуряващо се лице е лице, което заплаща за своя сметка осигурителни вноски. Такива са и лицата, упражняващи свободна професия. За да станат такива, те трябва да направят следното:

 1. Регистрация в Агенция по вписванията, регистър БУЛСТАТ;
 2. Деклариране в НАП, че лицето започва дейност като самоосигуряващо се лице.

Самоосигуряващите се лица дължат осигуровки и данъци върху доходите си, които получават в това си качество. По отношение на артистите регистрацията като самоосигуряващо се лице е изключително благоприятна поради две обстоятелства:

 1. Данъкът върху доходите от авторско право е ефективно едва 6%.
 2. За доходите от продажба на собствени произведения не се дължат осигуровки.

Артистите заплащат данък общ доход, чийто размер е 10% от реализираните доходи. ЗДДФЛ обаче приема, че за доходи от авторско право се признават 40% разходи, с които се намаля данъчната основа. Това означава, че на практика дължимият данък е 6% от приходите. За останалите доходи признатите разходи са 25%, което също не е малко.

Доходът от авторско право не е осигурителен. Поради това върху него не се дължат осигурителни вноски. Това не значава, че артистите не плащат осигуровки. Като такива те могат да имат и осигурителни доходи (хонорари) или пък да се осигуряват и на друго основание (трудов договор). Ако самоосигуряващо се лице няма осигурителен доход и същевременно не е достигнало максималния осигурителен доход от друго основание, то дължи осигуровки за дейността си като лице, упражняващо свободна професия, върху минималната работна заплата.

Осигуровки и данъци за  артисти – ЕТ

Едноличните търговци дължат данък върху печалбата, а не върху доходите си. Данъчната ставка, също така, е цели 15%, спрямо 6 или 7.5 на сто за самоосигуряващите се лица. Това, на пръв поглед, е недостатък на ЕТ спрямо лицата, упражняващи свободна професия. Ключовото тук е, че се облага печалбата. Ако разходите на един артист, като процент от доходите, са значителни, например над 75%, тогава би било по-оправдано да се плаща данък като търговец – само върху печалбата.

ЕТ дължат осигуровки върху реализираната печалба. И тук важат правилата за минималния и максимален осигурителен доход. Разликата е, че характерът на дохода като такъв от авторско право, няма значение. Всички приходи и разходи формират печалба с еднаква тежест.

Едноличните търговци се регистрират в Търговския регистър. Те трябва да водят и свое счетоводство, което може допълнително да завиши административните и оперативни разходи във връзка с дейността.

Осигуровки и данъци за артиски при дейност чрез фирма

Вече сме писали по темата, по-конкретно в тази статия. Тук ще разгледаме въпроса накратко. От данъчна гледна точка разликата между ЕТ и фирма (ЕООД) е, че фирмата е лице, което е различно от учредителя й. Тя извършва самостоятелна дейност и плаща сама данъци. Собственикът й има право да получи реализираната от фирмата печалба.

Търговските дружества, каквото е ЕООД, дължат корпоративен данък. Повече за него можете да прочетете тук. Както и при ЕТ, корпоративният данък се изчислява върху печалбата и е 10% от нея. Ако собственикът реши да изтегли печалбата, това се случва чрез изплащане на дивидент. При дивидентите се дължи данък 5% върху това, което е останало след облагане на печалбата с корпоративен данък. На практика от печалбата за данъци отиват общо 14.5%. 

Дивидентите не са осигурителен доход. Всъщност, собствениците на фирми изобщо не са длъжни да се осигуряват като такива. По-сложен е въпросът с осигуровките за управителя. Едно потенциално предимство на фирмата е, че за управител може да се назначи и трето лице, различно от артиста, който е собственик на капитала й. Обикновено за управител се назначава друго лице именно заради осигуровките – пенсионер или пък лице, което е достигнало максималния осигурителен доход.

Регистрация по ЗДДС при доходи от авторско право

ДДС също е от важните данъци за артисти. Продажбата на собствени произведения на авторското право не е освободена доставка по ЗДДС. Това означава, че оборотът, който се трупа от стопанска дейност при доходи от авторско право, се включва в оборота за ДДС регистрация. Ако, като артист, достигнете приходи от 50 000 лв. за период от 12 календарни месеца или по-малк, трябва да се регистрирате по ДДС. Няма значение дали извършвате дейност като самоосигуряващо се лице, ЕТ или чрез ЕООД. 

Регистрацията по ДДС е свързана с допълнителна административна и данъчна тежест:

 1. Начисляване на ДДС върху всички продажби;
 2. Ежемесечно подаване на ДДС декларации и внасяне на данъка;
 3. По-скоро счетоводно обслужване.

Заключение относно дължимите осигуровки и данъци за артисти

Тъй като материалът стана по-дълъг от първоначално планираното, ще направим едно кратко обобщение в няколко точки:

 • В повечето случаи е по-изогдно артистите да развиват дейност като самоосигуряващи се лица;
 • Регистрацяита на ЕТ или фирма би била оправдана единствено, ако разходите надхвърлят 50% от приходите.
 • При достигане на оборот от 50 000 лв. за период от 12 или по-малко календарни месеца, е необходима ДДС регистрация.

Други полезни статии от блога на Tax Monkey

 

Ако статията Ви е била полезна, споделете:

За автора:

Никола Пенчев се фокусира върху консултантската дейност на Tax Monkey. От него можете да очаквате да прочетете материали на всякаква тематика.

Свържете се с нас