Счетоводство

 • Маркетплейсите често са добра възможност за фрийлансъри за намиране на работа по нови прокети. От гледна точка на данъци и осигуровки работата през маркетплейс представя едно усложнение в отношенията, което е свързано с намесата на посредник. Този материал е съвсем базов наръчник за разпределенеито на данъчната тежест по ЗДДФЛ от гледна точка на дрийлансърите в различни хипотези.

  Прочети
 • В днешния материал в блога ни обръщаме внимание на въпросите, свързани с това кой може да бъде съставител на годишни финансови отчети. Спираме се и на възможностте ГФО да бъде подписан и от управител или съдружник, който няма счетоводно образование и изискуемия професионален опит.

  Прочети
 • В този блогпост обръщаме внимание на практиката на НАП да изпраща по електронен път покани за съставяне на АУАН. Тази практика е незаконосъобразна, тъй като противоречи на предвидения в ЗАНН ред и може да доведе до незаконосъобразност на цялата процедура по налагане на административно наказание.

  Прочети
 • След като разгледахме въпроса за данъчното третиране на клон на чужд търговец в България, дойде време и за анализ на клоновете на български дружества в чужбина. В този блогпост ще обърнем внимание на някои счетоводни и данъчни въпроси, свързани с дейността на клона.

  Прочети
 • Днес обръщаме внимание на данъчното третиране на клоновете на чуждестранни търговци в България. Въпросите, които засягаме в този блогпост, са свързани със задълженията на клоновете по ЗСч и ЗКПО, както и с двойното данъчно облагане на печалбите на клона.

  Прочети
 • Коректното осчетоводяване на разходи от липси и брак е изключително важно за законосъобразната данъчна оптимизация на всяка фирма. В този блогпост обясняваме условията за отписване на активи и материални запаси при бракуване и установяван на липси.

  Прочети
 • Данъчните постоянни и временни разлики са приходи и разходи, с които се коригира счетоводния финансов резултат на една фирма за нуждите на изчисляване на дължимия корпоратовен данък. В този материал разказваме и даваме примери за тези понятия.

  Прочети
 • В този материал разказваме за отписването на несъбираеми вземания като форма на данъчна оптимизация във фирмата. Ще научите кога можете да намалите годишния си корпоративен данък като отпишете лоши вземания на бизнеса си.

  Прочети
 • Този път говорим за данъчната амортизация на дълготрайни материални активи. Темата е много широка, затова сме опитали да синтезираме най-важните принципи при завеждането на един актив като ДМА, неговата амортизация и как това се отразява на годишната данъчна печалба по ЗКПО.

  Прочети
 • Ако не сте подали в срок годишния финансов отчет на своята фирма за 2019 г., има много висок риск НАП да Ви потърси за издаване на акт за установяване на административно нарушение. В този блогпост ще обясним какво обикновено съветваме нашите клиенти да правят в такава ситуация.

  Прочети