ЗКПО

 • Спогодбите за избягване на двойно данъчно облагане са международни договори, които определят как две държави следва да облагат доходите, които имат международен характер. В този материал се опитваме да обясним как работят СИДДО като даваме конкретен пример.

  Прочети
 • В този материал изследваме следните въпроси, свързани с дарението на вещи към ЮЛНЦ: 1. Кога е налице дарение и кога спонсорство? 2. Какви са данъчните последици по всеки от тези договори? 3. Как се осчетоводява дарението на вещи по ЗДДС?

  Прочети
 • След като разгледахме въпроса за данъчното третиране на клон на чужд търговец в България, дойде време и за анализ на клоновете на български дружества в чужбина. В този блогпост ще обърнем внимание на някои счетоводни и данъчни въпроси, свързани с дейността на клона.

  Прочети
 • Коректното осчетоводяване на разходи от липси и брак е изключително важно за законосъобразната данъчна оптимизация на всяка фирма. В този блогпост обясняваме условията за отписване на активи и материални запаси при бракуване и установяван на липси.

  Прочети
 • Данъчните постоянни и временни разлики са приходи и разходи, с които се коригира счетоводния финансов резултат на една фирма за нуждите на изчисляване на дължимия корпоратовен данък. В този материал разказваме и даваме примери за тези понятия.

  Прочети
 • Сключването на привидни сделки е един от най-честите способи за намаляване на корпоративния данък, който се прилага от фирмите в България. Това обаче е незаконно отклонение от данъчното облагане по ЗКПО и може да има сериозни последици за бизнеса.

  Прочети
 • В този материал разказваме за отписването на несъбираеми вземания като форма на данъчна оптимизация във фирмата. Ще научите кога можете да намалите годишния си корпоративен данък като отпишете лоши вземания на бизнеса си.

  Прочети
 • Този път говорим за данъчната амортизация на дълготрайни материални активи. Темата е много широка, затова сме опитали да синтезираме най-важните принципи при завеждането на един актив като ДМА, неговата амортизация и как това се отразява на годишната данъчна печалба по ЗКПО.

  Прочети
 • Представителните разходи поставят едни от най-интересните казуси, особено пред стартиращите бизнеси. Това са разходи за пътувания, нощувки, посещения на заведения и организиране на събития. Често в подобни казуси се намесват и подаръците за клиенти и партньори. В този блогпост излагаме нашето виждане по въпроса.

  Прочети
 • Дарения, направени в полза на юрдически лица с нестопанска цел в обществена полза, могат да послужат за намаляване на данъка по ЗКПО и ЗДДФЛ. В този материал обясняваме какви са условиеята за това и за какво е важно да внимавате.

  Прочети