ЗКПО

 • В този материал от блога ни разглеждаме темата за дължимите данъци при инвестиция в българско търговско дружество по формата на увличаване на капитала на същото с парична или непарична вноска. Обръщаме внимание на данъчната тежест, както за дружеството - получател на инвестицията, така и за инвеститора.

  Прочети
 • На 05.06.2021 г. финансовите министри на страните от G7 постигнаха неформално споразумение за въвеждане на глобален корпоративен данък от 15%. Разбира се, има въпросителни пред една подобна реформа както и много време докато такава бъде въведена. Все пак тя заслужава своето място в блога на Tax Monkey.

  Прочети
 • Спогодбите за избягване на двойно данъчно облагане са международни договори, които определят как две държави следва да облагат доходите, които имат международен характер. В този материал се опитваме да обясним как работят СИДДО като даваме конкретен пример.

  Прочети
 • В този материал изследваме следните въпроси, свързани с дарението на вещи към ЮЛНЦ: 1. Кога е налице дарение и кога спонсорство? 2. Какви са данъчните последици по всеки от тези договори? 3. Как се осчетоводява дарението на вещи по ЗДДС?

  Прочети
 • След като разгледахме въпроса за данъчното третиране на клон на чужд търговец в България, дойде време и за анализ на клоновете на български дружества в чужбина. В този блогпост ще обърнем внимание на някои счетоводни и данъчни въпроси, свързани с дейността на клона.

  Прочети
 • Коректното осчетоводяване на разходи от липси и брак е изключително важно за законосъобразната данъчна оптимизация на всяка фирма. В този блогпост обясняваме условията за отписване на активи и материални запаси при бракуване и установяван на липси.

  Прочети
 • Данъчните постоянни и временни разлики са приходи и разходи, с които се коригира счетоводния финансов резултат на една фирма за нуждите на изчисляване на дължимия корпоратовен данък. В този материал разказваме и даваме примери за тези понятия.

  Прочети
 • Сключването на привидни сделки е един от най-честите способи за намаляване на корпоративния данък, който се прилага от фирмите в България. Това обаче е незаконно отклонение от данъчното облагане по ЗКПО и може да има сериозни последици за бизнеса.

  Прочети
 • В този материал разказваме за отписването на несъбираеми вземания като форма на данъчна оптимизация във фирмата. Ще научите кога можете да намалите годишния си корпоративен данък като отпишете лоши вземания на бизнеса си.

  Прочети
 • Този път говорим за данъчната амортизация на дълготрайни материални активи. Темата е много широка, затова сме опитали да синтезираме най-важните принципи при завеждането на един актив като ДМА, неговата амортизация и как това се отразява на годишната данъчна печалба по ЗКПО.

  Прочети