ДОПК

  • Макар да не е стриктно свързано с данъците, на екипа ни понякога се налага да минава и през тази процедура. Ликвидацията на едно търговско дружество е лесна процедура, която обаче минава през различни етапи и отнема време. Тук можете да научите повече за нея.

  • Удостоверение за местно лице е документ, който доказва, че дадено лице подлежи на данъчно облагане в България. Този документ обикновено се представя пред чужда данъчна администрация с цел да не бъдат плащани данъци в съответната държава.

  • В тази статия разглеждаме правилата и процедурите за (1) удържане на данък при източника при плащане на авторски и лицензионни възнаграждения към чужда компания и (2) ползването на данъчен кредит в обратната хипотеза - удържан данък при източника в чужбина

  • Макар и да е един от основните способи за данъчна оптимизация, регистрацията на офшорна компания далеч не означава, че такъв ефект гарантирано ще се постигне. Важно е всеки, който обмисля регистрирането на подобен вид компания, да се запознае с данъчните и правни рискове.

  • Трансферното ценообразуване е способ, прилаган от данъчните органи, за определяне на данъчна стойност на сделки, които са сключени при непазарни условия в отклонение от данъчното облагане. Този материал е въводна статия в темата.

  • Днес разглеждаме много важната тема за законовите срокове в производството по реализиране на административнонаказателна отговорност при издаване на АУАН и наказателно постановление. Обръщаме внимание и на давностните срокове при съобразяване на разликите между глоби и имуществени санкции.

  • В този блогпост обръщаме внимание на практиката на НАП да изпраща по електронен път покани за съставяне на АУАН. Тази практика е незаконосъобразна, тъй като противоречи на предвидения в ЗАНН ред и може да доведе до незаконосъобразност на цялата процедура по налагане на административно наказание.

  • Темата на днешния блогпост е АУАН от НАП за неподадена ДДС декларация по чл. 125 от ЗДДС. Обясняваме кога е налице нарушение при неподадена в срок декларация, какви са санкциите и кои са най-адекватните средства за защита.

  • Произход на парични средства трябва да се доказва при ревизия или насрещна проверка от НАП. По-често това се налага при ревизия на физически лица. В този блогпост обясняваме основните проблеми в ситуации, в които е необходимо да се доказват приходи или наличие на парични средства.

  • Ако не сте подали в срок годишния финансов отчет на своята фирма за 2019 г., има много висок риск НАП да Ви потърси за издаване на акт за установяване на административно нарушение. В този блогпост ще обясним какво обикновено съветваме нашите клиенти да правят в такава ситуация.

[fusion_widget type=“WP_Widget_Categories“ hide_on_mobile=“small-visibility,medium-visibility,large-visibility“ class=““ id=““ fusion_display_title=“yes“ fusion_padding_color=““ fusion_margin=““ fusion_bg_color=““ fusion_bg_radius_size=““ fusion_border_size=“0″ fusion_border_style=“solid“ fusion_border_color=““ fusion_divider_color=““ fusion_align=““ fusion_align_mobile=““ wp_widget_categories__dropdown=“off“ wp_widget_categories__count=“off“ wp_widget_categories__hierarchical=“off“ wp_widget_categories__title=“Категории от Блога“ /]