Ако имате въпрос по статията, може да се свържете с нас на: info@taxmonkey.bg / +359 887 345 666

info@taxmonkey.bg / +359 887 345 666

Липси и брак: данъчно третиране по ЗКПО

От /Публикувано: 05/03/2021/Категории: ЗКПО, Счетоводство/

Осчетоводяването на разходи от липси и брак много често създава проблеми за дружествата при проверка от данъчната администрация. По правило подобни разходи не се зачитат при определяне на данъчна основа за корпоративния данък на фирмата. ЗКПО обаче допуска някои изключения, които ще разгледаме в този блогпост.

Легално определение за липси и брак

На първо място, е важно да се посочи, че в действащото ни законодателство няма определения за липси и брак. Дефиниции за тях се извеждат от практиката. Бракуването е процес, при който материални запаси се изваждат от баланса на предприятието, тъй като са станали негодни и не могат да се използват по предназначение. Липсата, от друга страна, е ситуация, при която даден актив или стока фактически изчезва от имуществото на фирмата.

За нуждите на материала можем да обобщим, че бракуването е активен процес. При него се отписват материални запаси, които са изгубили стойността си. Липсата пък е събитие, което стои извън властта на дружеството. Тя просто се констатира.

Липси и брак на дълготрайни и краткотрайни активи

ЗКПО третира по различен начин разходите, свързани с липси и брак на активи и тези на материални запаси. По отношение на активите се допуска единствено установяване на липси при условия на непреодолима сила. Активите не се отписват, а се обезценяват (амортизират).

За да бъде зачетена от данъчните органи, липсата трябва да бъде документирана по следния начин:

  1. С документ, който установява липсата;
  2. С първичен счетоводен документ, с който липсата се осчетоводява като разход.

Важно е да се подчертае, че става въпрос за два различни документа. Те нямат нормативно определено съдържание, но счетоводният документ трябва да носи белезите на първичен такъв. С установителния документ, от друга страна, трябва да се констатира липсата и събитието, което е довело до нея. Това събитие трябва да има характера на непреодолима сила. Това означава да бъде непредвидимо или непредотвратимо. Обикновено става въпрос за пожар, наводнение или друго бедствие от сходен характер, настъпването на което може да бъде документирано с констативен протокол.

Липси и брак данъчно третиране по ЗКПО

Липси и брак на материални запаси

По отношение на материалните запаси ЗКПО предвижда повече възможности за отписване /бракуване/, а именно:

  1. непреодолима сила;
  2. технологичен брак или промяна на физико-химичните свойства;
  3. изтичане срока на годност;
  4. липси на стоки, произтичащи от търговска дейност в обекти, в които клиентите имат пряк физически достъп до предлаганите стоки.

Всяко от тези основания ще разгледаме накратко по-долу.

Непреодолима сила

Непреодолимата сила, за която дадохме определение малко по-горе, може да бъде причина както за липси, така и за бракуване. Дадено събитие със случаен характер може да доведе до изчезване на стоки или до тяхното увреждане до степен, в която същите стават негодни за употреба. Пример за такова събитие е наводнение на склад със стока.

Технологичен брак и изтичане срок на годност

По отношение на технологичния брак и изтичането на срок на годност е изключително важно да се съобразяват нормативните изисквания. По отношение на част от материалните запаси е възможно да има специфични условия, що се касае до бракуване. Така, например, бракуването на лекарства следва да се извърши посредством административна процедура пред Регионалната здравна инспекция.

Липси на стоки

Установените липси се документират като такива. Не става въпрос за бракуване, а за констатация и осчетоводяване на липсващите материални запаси. Липси от търговска дейност се допускат за обекти, в които клиентите имат пряк достъп до стоките, само в размер до 0.25 на сто от оборота на съответния обект.

Документиране на липси и брак

Коректното документиране на липси и брак е изключително важно. Необходимо е да бъдат издадени два документа:

  1. Документ за установяване на причината за бракуване или липса;
  2. Счетоводен документ за отразяване на разхода

Добре е, особено при бракуване, да се създава нарочна комисия, която да създаде констативен протокол за документиране на съответните обстоятелства. Когато във фирмата има материално отговорно лице, то задължително следва да бъде част от комисията.

Тези документи подлежат на обстойна проверка от НАП. Ако в рамките на проверката не се установи по недвусмислен начин, че наистина е имало основание за липси и брак, счита се, че фирмата е извършила скрита продажба, която не е отчетена по съответния ред. Това може да доведе до данъчна корекция и до негативни последици за търговеца.

Протокол за брак и липси

Самото осчетоводяване става с първичен счетоводен документ, за който липсва образец. Образци на подобни документи са били налични преди време в отменения албум на първични счетоводни документи. Приема се, че тези остарели образци могат все още да се използват. Можете да ги свалите от тук:

  1. Протокол за брак/бракуване;
  2. Протокол за липси

Чл. 28. (1) Не се признават за данъчни цели счетоводните разходи от липси на дълготрайни и краткотрайни активи, с изключение на произтичащите от непреодолима сила.

(2) Не се признават за данъчни цели счетоводните разходи от липси и брак на материални запаси.

(3) Алинея 2 не се прилага, когато разходите се дължат на:

1. непреодолима сила;

2. технологичен брак или промяна на физико-химичните свойства, установени с нормативен акт или с фирмени стандарти, когато не е налице нормативен акт, и в обичайните за съответната дейност размери;

3. изтичане срока на годност съгласно нормативен акт или фирмени стандарти, когато не е налице нормативен акт, и в обичайните за съответната дейност размери;

4. (нова – ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) липси на стоки, произтичащи от търговска дейност в обекти, в които клиентите имат пряк физически достъп до предлаганите стоки, в размер до 0,25 на сто от размера на нетните приходи от продажби на съответния търговски обект.

(4) (Изм. – ДВ, бр. 97 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Не се признава за данъчни цели разходът за данък по чл. 79, ал. 1 от Закона за данък върху добавената стойност на активи, непризнати по реда на ал. 1 – 3.

(5) Не се признават за данъчни цели последващите счетоводни разходи, отчетени по повод на вземане, възникнало в резултат на липси и брак на активи, непризнати по реда на ал. 1 – 4.

Чл. 29. Не се признават за данъчни цели счетоводните приходи, възникнали по повод на липси и брак на активи или вземане, свързано с тях, до размера на непризнатите разходи по чл. 28.

Ако статията Ви е била полезна, споделете:

За автора:

Никола Пенчев се фокусира върху консултантската дейност на Tax Monkey. От него можете да очаквате да прочетете материали на всякаква тематика.

Свържете се с нас

Благодарим за съобщението. Стараем се да отговаряме в рамките на един работен ден.
There was an error trying to send your message. Please try again later.

Още полезни статии