Ако имате въпрос по статията, може да се свържете с нас на: info@taxmonkey.bg / +359 887 345 666

info@taxmonkey.bg / +359 887 345 666

Доставки, които се улесняват от електронен интерфейс по ЗДДС

От /Публикувано: 02/03/2021/Категории: Данъци, ЗДДС/

В края на 2020 г. в Държавен вестник бяха обнародвани промени в ЗДДС, които целят да транспонират в националното ни законодателство Директива (ЕС) 2017/2455. Промените ще влязат в сила на 01.07.2021 г. Те са съществени и се отнасят основно до дистанционните продажби на стоки. Невъзможно е да ги обхванем в един блогпост, затова тук се концентрираме върху само един техен аспект – доставките, които се улесняват от електронен интерфейс.

Какво означава доставка, която се улеснява от електронен интерфейс?

Електронният интерфейс, съгласно разпоредбата на чл. 14а от ЗДДС, може да бъде уебсайт, платформа, портал или програма. Интерфейсът позволява комуникация между независими устройства. В контекста на ЗДДС тази комуникация е между продавач и получател на стока.

Счита се, че един електронен интерфейс улеснява доставката на стоки, именно когато продавач и купувач се свържат чрез този интерфейс, за да сключат договор.

Кои доставки се улесняват от електронен интерфейс?

За нуждите на настоящия блогпост е необходимо да обясним и кои доставки попадат в категориите на такива, които се улесняват от електронен интерфейс по смисъла на ЗДДС. Това са следните основни категории:

 1. Вътреобщностни дистанционни продажби, доставчик по които е данъчно задължено лице, което не е установено в ЕС, а получател – данъчно незадължено лице;
 2. Доставки на стоки от държави и територии извън ЕС, получател на които е данъчно незадължено лице и чиято стойност не надвишава 150 евро;
 3. Вътрешни дистанционни продажби, когато изпращането и транспортирането на стоката е изцяло в една държава на ЕС, в която получателят (данъчно незадължено лице) е установен, а доставчикът е данъчно задължено лице, което не е установено в ЕС.

Горепосочените доставки налагат някои разяснения. На първо място, вътреобщностна дистанционна продажба най-често е доставката на стоки от търговец от една държава до потребител, който е установен в друга държава в ЕС. На следващо място, прагът от 150 евро за доставка на стоки се прилага и при пратки на повече от една стока. Когато доставката е на няколко стоки от един изпращач до един получател, е налице именно пратка. Нейната стойност не следва да надвишава 150 евро, за да се счита за доставка, улеснена от електронен интерфейс.

Изключения

Не всеки интерфейс, който свързва търговци и потребители, е такъв, който “улеснява” доставката. Необходимите разяснения на понятието са дадени в чл. 54б от Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/2026. Доставката няма да попадне в хипотезата на улеснена от електронен интерфейс, ако са изпълнени едновременно следните изисквания:

 1. Операторът не определя нито пряко, нито непряко което и да е от условията, при които се извършва доставката;
 2. Лицето, управляващо интерфейса, не е ангажирано нито пряко, нито непряко с разрешаването на фактурирането на разходите на клиента във връзка с направено плащане;
 3. Операторът не е ангажиран нито пряко, нито непряко с поръчката или доставката на стоките.

Доставки с електронен интерфейс

Кои са страните, участващи в доставка с електронен интерфейс?

Най-честата хипотеза при подобни сделки е използването на маркетплейс, който свързва продавачи и купувачи на стоки. В отношенията по покупко-продажба на стоки с използване на маркетплейс участват три лица:

 1. Доставчик на стоката (търговец);
 2. Получател на стоката (потребител);
 3. Оператор на маркетплейса

Обикновено по повод продажбата тук възниква само една доставка – от търговеца към потребителя. Когато обаче сделката попадне в някоя от горните хипотези на доставки, които се улесняват от електронен интерфейс, отношенията се усложняват. Възникват следните доставки:

 1. Доставка от търговеца към оператора на интерфейса;
 2. Доставка от оператора на интерфейса към потребителя;

Данъчни последици при доставки, улеснени от електронен интерфейс

С промените в Закона за ДДС се въвеждат различни режими за данъчно облагане на дистанционните продажби, които ще разгледаме в отделен блогпост. За нуждите на настоящия материал приемаме, че лицето, управляващо интерфейса, не е регистрирано по някой от тези режими.

ЗДДС третира доставката към оператора на интерфейса и тази от оператора към потребителя по различен начин. Първата доставка, съгласно разпоредбата на чл. 35а от ЗДДС, е облагаема с нулева ставка. Доставката от оператора към потребителя обаче е облагаема.

Данъчно третиране на доставката до получателя

По отношение на втората доставка се прилагат правилата за ДДС на територията на страната, на която получателят на стоката (данъчно незадължено лице) е установен. Това се отнася включително и при определяне на данъчната ставка.

Данъчно събитие

Данъчното събитие по втората доставка възниква в момента, в който потвърждението за плащането е получено от доставчика или от името на доставчика, продаващ стоки посредством електронния интерфейс.

Темата за данъчното облагане на продажбата на стоки по електронен път ще бъде предмет и на други постове в блога на Tax Monkey. Като полезен ресурс за справка може да се използва информационния документ на НАП относно различните данъчни ставки при подобни сделки.

Чл. 14. (Изм. – ДВ, бр. 104 от 2020 г., в сила от 01.07.2021 г.) (1) Вътреобщностна дистанционна продажба на стоки на територията на Европейския съюз е доставката на стоки, за която са налице едновременно следните условия:

1. стоките се изпращат или транспортират от доставчика или от негово име, включително когато доставчикът се намесва непряко в изпращането или транспортирането на стоките от територията на държава членка, различна от тази, в която завършва изпращането или транспортирането на стоките до получателя;

2. получател по доставката е данъчно незадължено лице; за данъчно незадължено лице се счита и данъчно задължено лице или данъчно незадължено юридическо лице, което няма задължение да начислява ДДС при вътреобщностно придобиване на стоката в държавата членка, където транспортът приключва;

3. стоките са произведени на територията на Европейския съюз или са допуснати за свободно обращение с изключение на:

а) нови превозни средства, или

б) стоки, които се монтират и/или инсталират от или за сметка на доставчика, или

в) стоки, които са предмет на специален ред за облагане на маржа на цената за стоки втора употреба, произведения на изкуството, предмети за колекции и антикварни предмети.

Чл. 14а. (Нов – ДВ, бр. 104 от 2020 г., в сила от 01.07.2021 г.) (1) Електронен интерфейс е устройство или програма, която позволява комуникация между две независими системи или система и краен получател и може да включва уебсайт, портал, платформа, интерфейс за приложни програми и други подобни средства.

(2) Данъчно задължено лице, което управлява електронен интерфейс, се счита, че улеснява доставката на стоки, когато използването на електронния интерфейс позволява на получател и на доставчик, предлагащ стоки за продажба, да осъществят контакт, който води до доставка на стоки чрез този електронен интерфейс. Данъчно задълженото лице, което управлява електронен интерфейс, е лице, различно от доставчика, предлагащ стоки за продажба, и от получателя.

(3) Стоки, опаковани заедно и изпратени едновременно от един и същ изпращач до един и същ получател и обхванати от един и същ договор за транспорт, са пратка.

(4) Основен доставчик е данъчно задължено лице, което доставя стоки или извършва дистанционни продажби на стоки, внесени от трети страни или територии, чрез използване на електронен интерфейс.

(5) Доставки, които се улесняват от електронен интерфейс, са доставките на:

1. вътреобщностни дистанционни продажби на стоки на територията на Европейския съюз от данъчно задължено лице, което не е установено на територията на Европейския съюз, и получателят е данъчно незадължено лице;

2. дистанционни продажби на стоки на територията на Европейския съюз, внасяни от трети страни, или територии под формата на пратки със собствена стойност, ненадвишаваща левовата равностойност на 150 евро, от данъчно задължено лице, независимо дали е установено, или не е установено на територията на Европейския съюз, и получателят е данъчно незадължено лице;

3. вътрешни дистанционни продажби на стоки са доставките на стоки по чл. 14, ал. 1, т. 3, когато изпращането или транспортирането започва и завършва на територията на една и съща държава членка, в която получателят – данъчно незадължено лице, е установен, има постоянен адрес или обичайно пребиваване, от данъчно задължено лице, което не е установено на територията на Европейския съюз;

4. вътреобщностни дистанционни продажби на стоки на територията на Европейския съюз, когато основният доставчик е данъчно задължено лице, установено на територията на Европейски съюз, и/или на дистанционни продажби на стоки на територията на Европейския съюз, внасяни от трети страни или територии под формата на пратки със собствена стойност, надвишаваща левовата равностойност на 150 евро.

(6) Данъчно задълженото лице по ал. 2, когато улеснява извършването на доставката по ал. 5, т. 1 – 3 на стока, се счита за доставчик и получател, като се приема, че са налице едновременно две доставки:

1. доставка между основен доставчик и получател – данъчно задълженото лице, което управлява електронния интерфейс;

2. доставка на стоката, предмет на доставката по т. 1, между данъчно задълженото лице, което управлява електронния интерфейс, и получател – данъчно незадълженото лице.

(7) Данъчното събитие за доставките на стоки по ал. 6 възниква и данъкът става изискуем в момента на приемане на плащането.

(8) Моментът на приемане на плащането по ал. 7 се определя съгласно чл. 41а от Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/2026.

(9) За данъчно задълженото лице, което управлява електронен интерфейс и улеснява извършването на доставка по ал. 5, за която се счита за доставчик, когато не прилага режим в Съюза и режим за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии за доставката, се прилагат правилата за целите на данъка върху добавената стойност на съответната държава членка, където получателят е установен, има постоянен адрес или обичайно пребиваване.

(15) Данъчно задължено лице, което управлява електронен интерфейс, не улеснява доставката на стоки, когато са изпълнени условията на чл. 5б от Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/2026.

Чл. 35а. (Нов – ДВ, бр. 104 от 2020 г., в сила от 01.07.2021 г.) Облагаема доставка с нулева ставка е доставката на стоки по чл. 14а, ал. 6, т. 1.

1. За целите на прилагането на член 242а от Директива 2006/112/ЕО с термина „улеснява“ се означава използването на електронен интерфейс, който позволява на клиент и на доставчик, предлагащи услуги или стоки за продажба посредством електронния интерфейс, да осъществят контакт, който води до доставка на стоки или услуги чрез този електронен интерфейс.

Терминът „улеснява“ обаче не обхваща доставката на стоки или услуги, когато са изпълнени всички от посочените по-долу условия:

а) данъчнозадълженото лице не определя нито пряко, нито непряко което и да е от условията, при които се извършва доставката;

б) данъчнозадълженото лице не е ангажирано нито пряко, нито непряко с разрешаването на фактурирането на разходите на клиента във връзка с направено плащане;

в) данъчнозадълженото лице не е ангажирано нито пряко, нито непряко с поръчката или доставянето на стоките или с доставката на услугите.

2. За целите на прилагането на член 242а от Директива 2006/112/ЕО терминът „улеснява“ не обхваща случаите, в които данъчнозадълженото лице само осигурява което и да е от следните:

а) обработката на плащания във връзка с доставката на стоки или услуги;

б) обявяването за продажба или реклама на стоките или услугите;

в) пренасочването или прехвърлянето на клиенти към други електронни интерфейси, където се предлагат стоките или услугите, без по-нататъшна намеса в доставката.

Ако статията Ви е била полезна, споделете:

За автора:

Никола Пенчев се фокусира върху консултантската дейност на Tax Monkey. От него можете да очаквате да прочетете материали на всякаква тематика.

Свържете се с нас

Благодарим за съобщението. Стараем се да отговаряме в рамките на един работен ден.
There was an error trying to send your message. Please try again later.

Още полезни статии