Ако имате въпрос по статията, може да се свържете с нас на: info@taxmonkey.bg / +359 887 345 666

info@taxmonkey.bg / +359 887 345 666

Дължими данъци при сделки с криптовалути

От /Публикувано: 02/02/2021/Категории: Crypto, Данъци, ЗДДС, ЗДДФЛ, ЗКПО/

В последните години криптовалутите все повече преминават от нещо екзотично към реален инструмент за разплащане и инвестиране. Дълго време те останаха нерегулирани изобщо на световно ниво, но днес вече има съвсем реални казуси във връзка с покупката и продажба на криптовалути. Този материал е посветен изцяло на темата за дължими данъци при сделки с криптовалути

Данъци при сделки с криптовалути по ЗДДС

Съгласно установяващата се вече практика на НАП, която реципира тази на съда на ЕС, сделките с криптовалути попадат в категориите на освободените доставки. Това означава, че по тях не се начислява ДДС.

Това е от значение за фирмите, които желаят да инвестират част от капитала си в криптовалути. При продажба на дадена валута фирмата ще издаде фактура, но няма да начисли ДДС на основание чл. 46, ал. 1, т. 6 от ЗДДС.

За физическите лица, които търгуват с криптовалута Законът за ДДС на пръв поглед няма отношение. Това обаче е само привидно. Ако сделките, които едно лице извършва с криптовалути, не са инцидентни такива, ами са се превърнали в основна или допълнителна дейност на лицето, то за него възниква задължение да се регистрира като търговец.

Кога сделките с криптовалути са стопанска дейност?

Преценката за това е до известна степен субективна. Следва да се прави с оглед останалите дейности на лицето. Няколко сделки на година, дори и да реализират голяма печалба, трудно могат да се приемат за икономическа дейност. Ежедневното конвертиране на различни криптовалути обаче по-скоро ще се класифицира като такава. Същото важи и за дейност по “копаене” на криптовалути, особено при закупуване на специализирана техника за тази цел.

Предвид горното, ако инвестирането в криптовалута се превърне в основна стопанска дейност, това ще има две последици:

  1. Задължителна регистрация като едноличен търговец;
  2. Регистрация по ЗДДС при надхвърляне на оборот от 50 000 лв. за период от 12 месеца.

Важно е да се има предвид, че сделките с криптовалути се включват в оборота за ДДС регистрация, ако са част от основната дейност на лицето, което ги извършва.

Дължат ли се осигуровки при сделки с криптовалути?

Този въпрос е относим основно към самоосигуряващите се лица, тъй като те дължат осигуровки върху дохода, който реализират от трудовата си дейност. В случая НАП приема, че реализираните доходи от сделки с криптовалути не са трудова дейност и върху тях не следва да се начисляват и внасят осигуровки.

От друга страна, е важно да уточним, че ако дейността бъде счетена за стопанска, тогава е редно да се дължат осигуровки. Причината е, че се променя характера на дохода. Той вече не е такъв от разпореждане с финансови активи, а такъв от търговска дейност.

Данъци при сделки с криптовалути по ЗДДФЛ?

Съгласно практиката на НАП, за нуждите на прилагане на Закона за данъка върху доходите на физическите лица и Закона за корпоративното подоходно облагане, криптовалутите са еквивалентни на финансови активи (чл. 33, ал. 3 от ЗДДФЛ). Това означава, че с данък върху доходите се облага печалбата, реализирана от сделки с криптовалути през съответната календарна година. При определяне на облагаемия доход следва да се вземат предвид всички сделки през годината. Печалбата от конкретна сделка е равна на разликата между придобивната и продажната цена на съответната валута. Това създава някои практически затруднения при определяне на данъка, защото придобивната стойност не винаги може да се изчисли с точност.  Пример за усложнение е замяната на една криптовалута с друга, без в процеса да се извърши каквато и да сделка с конвенционална валута.

Как се изчислява придобивна цена?

В практиката на НАП се приема, че за придобивна стойност на един финансов актив се приема документално доказаната цена на придобиване, което би имало значение при ревизия. Когато криптовалутата е закупена в рамките на няколко покупки на различна цена и не може да се определи кои точно единици са продадени в последствие, се взема предвид седната придобивна цена на криптовалутата от съответния вид. Ето и един практически пример:

Ако през януари 2021 закупите 1 биткойн за 50 000 лв., а през февруари 2021 закупите още 1 биткойн за 40 000 лв., то средната придобивна цена на един биткойн ще бъде 45 000 лв. Ако в края на годината продадете 1 биткойн за 60 000 лв., то печалбата ще бъде 15 000 лв. 

Доходите от сделки с криптовалути се декларират от данъчно задълженото лице, т.е. от физическото лице – получател на дохода, в Таблица 2, част I от приложение 5 към данъчната декларация. Важно е да се има предвид, че с разходите по самата сделка може да се увеличи придобивната цена. Такива могат да бъдат банкови такси или комисионни за трети лица.

Дължими данъци при сделки с криптовалути

Приложение на ЗКПО

При търговските дружества и едноличните търговци доходите от сделки с криптовалута се третират като част от данъчната печалба и се облагат с данък (10% за търговски дружества и 15% за ЕТ). Печалбата, респективно загубата, се изчислява едва при продажна сделка. Важни са единствено придобивната и продажната цена.

На последно място може да се обърне внимание на потенциалната преоценка на финансовите активи на едно търговско дружество. Съгласно чл. 34, ал. 1 от ЗКПО и практиката на НАП приходите и разходите от последващи оценки на активи и пасиви не се признават за данъчни цели в годината на счетоводното им отчитане. В тази връзка увеличаването или намаляването на стойността на една криптовалута, притежавана от фирма, няма отношение към реализираната годишна печалба.

Полезни ресурси

  1. Писмо на НАП относно третирането на доходи от криптовалути
  2. Съобщение на НАП относно декларирането на доходи от сделки с криптовалути.

Ако статията Ви е била полезна, споделете:

За автора:

Никола Пенчев се фокусира върху консултантската дейност на Tax Monkey. От него можете да очаквате да прочетете материали на всякаква тематика.

Свържете се с нас